Et seriøst arbeidsliv og et verdiskapende næringsliv

Vi må skape for å dele. Morgendagens velferd er avhengig av et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv som skaper nye verdier. Arbeid er en nøkkel til innbyggernes trygghet og selvrespekt. Lørenskog er og skal være en av landets mest attraktive kommuner for etablering av bedrifter og virksomheter. I dag har vi en arbeidsplassdekning på omtrent 110 %. Det er viktig at flest mulig skal kunne finne en arbeidsplass som samsvarer med sin utdannelse, kvalifikasjoner og interesser i lokalsamfunnet.   

Bruk av ny teknologi gir muligheter for å frigi arbeidskraft til nye oppgaver og virksomheter. 

Det er viktig med et tilbud av arbeidsplasser til ungdom slik at de kan få arbeidserfaring allerede under skolegang og studier. Vi vil arbeid for at flere bedrifter tar inn lærlinger og stille krav om dette knyttet til større kommunale innkjøp og leveranser.

Lørenskog Arbeiderparti ønsker et trygt arbeidsliv preget av faste, hele stillinger og gode arbeidsforhold. Kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt og kontrollfunksjon for å sikre dette. Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og konkurranse på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår er ikke akseptabelt. Innkjøpsrutiner med krav til ryddige og dokumenterte arbeidsforhold og at velferdstjenester ikke privatiseres og kommersialiseres er viktige virkemidler for å oppnå dette.

Lørenskog kommune skal være ledende for å etablere en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Dette bidrar til bedre kvalitet i tjenestene. De som mottar kommunale tjenester kan forholde seg til færre personer. Flere heltidsansatte fremmer et godt og lærende arbeidsmiljø og styrker kommunen som attraktiv arbeidsgiver. Flest kvinner jobber deltid. En kommune med heltidskultur sikrer kvinners tilknytning til arbeidslivet og fører til utjevning av inntekt og kompetanse, samt bedre pensjonsrettigheter for kvinner.

 Lørenskog Arbeiderparti vil

·    støtte utviklingen av Vinterparken SNØ i Lørenskog fordi dette vil være det enkelttiltak som vil gi oss den største muligheten til flere nye og spennende arbeidsplasser innen turisme og opplevelser

·    at vi skal arbeide videre med å få etablert nye virksomheter rundt AHUS knyttet til helserelatert forskning, tjenester og produksjon

·    at vi skal utvikle deler av Icopals gamle industriområde på Fjellhamar til et sted for nye bedrifter og virksomheter

·    at Visperud skal utvikles til et viktig næringsområde i Lørenskog, men med høy kollektivdekning pga trafikksituasjonen i området

·    at arbeidet med T-bane til Lørenskog og utvikling av kollektivtilbudet ved buss og tog skal prioriteres fordi det er viktig for å sikre at flest mulig arbeidsreiser kan skje kollektivt

·    sikre tett kontakt mellom kommunen, politikere og næringslivsaktørene i kommunen, bl.a. gjennom Lørenskog Næringsråd

·    si nei til flere søndagsåpne butikker

·    ha flere fast ansatte vikarer i kommunen

·    jobbe for økt mangfold i arbeidslivet, minoritetsbakgrunn, seksuell orientering, funksjonshemninger osv.

·    jobbe aktivt mot det kjønnsdelte arbeidslivet

·    at kommunen skal tilby etter- og videreutdanning for assistenter, fagarbeidere og universitets- og høyskoleutdannede slik at relevant kompetanse sikres

En yrkesfagelev viser fram et utvalg elektriske redskaper. Foto: Øivind Haug