Boligpolitikk og bygging av viktig infrastruktur

Bolig

En god bolig er en viktig grunnstein for et godt liv. Vi vil sikre et godt og variert boligtilbud tilpasset folks alder, økonomi og livssituasjon.

Lørenskog er en attraktiv kommune og får mange nye innbyggere. Utbygging av barnehager, skoler og annen infrastruktur i takt med befolkningsøkningen er viktig. 

Boområdene skal utvikles slik at det sikres grønne områder og møteplasser for innbyggerne. Hovedtygden av den fremtidige boligbyggingen skal skje i bygmessige områder i tilknytning til Lørenskog sentrum, Ødegården og Fjellhamar. Dette er områder i tilknytning til knutepunkter for kollektivtrafikk.

Bilen er en viktig del av hverdagen for mange og det skal den fortsatt være, men vi skal gjøre det enklere å velge kollektiv, sykkel og gange.

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    Si nei til eiendomsskatt på boliger

•    Sikre arealer til sosialt samvær og aktiviteter fortløpende i nye utbyggingsområder til barn, ungdom og voksne

•    Bygge ut varierte boformer/boliger for eldre og ressurskrevende brukere som alternativt til institusjon. Oppmuntre til kollektive boformer for eldre

•    At hovedtyngden av framtidig boligbygging skal skje i tilknytning til knutepunkter for kollektivtrafikk

•    Gjøre det lettere for ungdom å få sin første bolig, både gjennom leie og kjøp

•    Arbeide for å dempe støy- og støvplager generelt, langs Nordliveien og Feiringsveien spesielt

•    Jobbe for at barn i kommunale boliger skal sikres stabile boforhold ved å legge til rette for at foreldre kan få kjøpe boligen, hvis mulig

•    At Lørenskog skal være en aldersvennlig kommune som fremmer aktiv og sunn aldring og bygger boliger som gjør at eldre kan bo lenge i egen bolig

•    legge til rette for en balansert utbygging av arbeidsplasser og boliger slik at transportbehovet reduseres

•    styrke arbeidet med oppfølging av ulovlighetssaker i byggesaksforvaltningen

•    føre en restriktiv utbyggingspolitikk i områder med småhus og rekkehus for å opprettholde strøkets karakter

•    vektlegge sosial og fysisk infrastruktur i den videre utbygging i kommunen. God arkitektur er viktig

•    bygge utleieboliger for ungdom på «Sørlikroa-tomta»

•    arbeide aktivt for oppussing og oppgradering av utleieleiligheter for ungdom der kommunene har eierandeler.

Infrastruktur


Lørenskog Arbeiderparti vil

•    sikre t-bane til Lørenskog sentrum og jobbe for en kapasitetssterk kollektivløsning til Ahus og Lillestrøm/ Kjeller

 •   vedlikeholde og bygge nye, trygge gangveier, sykkelstier, ridestier og skiløyper 

•    bygge gang- og sykkelvei langs Losbyveien

•    jobbe for god innfartsparkering ved sentrale kollektivknutepunkt

•    jobbe for et bedre busstilbud for skoleelever og jobbreisende

•    være positive til nye transportløsninger, som førerløse busser

•    jobbe for et transporttilbud for eldre hjemmeboende på dagtid

•    at Skårersletta skal bli en sentrumsgate med byliv og aktivitet med god framkommelighet for syklende og gående og et godt kollektivtransporttilbud

•    jobbe for at det legges lokk over riksvei 159, etappevis bygging kan være et alternativ

•    Vi samarbeid med Ruter, Statens veivesen og fylkeskommunen jobbe for best mulig trafikkavvikling i Lørenskog sentrum

•    jobbe for at Lørenskog får lik takstgruppe som Oslo for kollektivtrafikk

•    jobbe for å få etablert et parkeringshus ved Lørenskog stasjon

•    jobbe for flere matebusser til kollektivknutepunktene i Lørenskog

Lysinstallasjoner i et inngangsparti, glassvegger i bakgrunnen. Foto: Øivind Haug