Lørenskog, en grønn kommune

Lørenskog skal være en grønn kommune. Vi skal ha grønne tur- og rekreasjonsområder både i marka og nært der folk bor, sikre ren luft og ta vår del av ansvaret for å gjøre noe med klimaendringene. 

Det er et mål på sikt å få et sammenhengende turveinett langs elvene gjennom Lørenskog som kan kobles sammen med turveier i nabokommunene våre.

Det er viktig at grøntområdene i nye boligområder er åpne og tilgjengelig for alle, og at de tilrettelegges for at ulike aldersgrupper kan benytte dem sammen. Vi vil få på plass attraktive stoppesteder langs turstiene, som lekeplasser, spisesteder, treningsapparater og lignende.

Vi vil ta vare på landbruksområdene, vi vil ikke bygge boliger på landbruksjord. 

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Vi vil gjøre det enklere å ta miljø- og klimavennlige valg gjennom hele livet. Det er viktig å skape miljøbevissthet allerede i barnehagen og skolen.

Miljøhensyn skal være en sentral del av all kommunal planlegging. 

Vi skal jobbe for å sikre god vannkvalitet i kommunens vann, tjern og elver og gjøre disse mer tilgjengelig for befolkningen.

Lørenskog Arbeiderparti vil

l•    Bevare marka, landbruksområdene og friluftsområdene i Lørenskog

 •    Sikre grønne lunger og opprette parkområder nært der folk bor og i nye utbyggingsprosjekter, blant annet rundt Skårersletta

•    Få på plass gode inngangsporter til marka. Bygge turveier langs flere elver i Lørenskog

•    Beholde Åmodtdammen som badeplass og etablere en ny badeplass ved Østbyputten

•    Sikre områder for aktivitet for barna på “Icopaljordet” på Fjellhamar

•    Videreføre arbeidet med miljøsertifisering av virksomheter i Lørenskog

•    Jobbe for effektive avfalls- og resirkuleringsordninger som skaper minst mulig trafikk, det skal bli enklere å sortere avfall i nærområdet der man bor 

•    Bygge flere kommunale lavenergibygg, som passiv- eller plusshus, bygge mer i tre 

•    Skifte ut den kommunale bilparken til mer miljøvennlige biler

•    Etablere flere ladepunkter for el-bil, spesielt ved offentlige bygg.                                                  •    

•     Etablere en informasjonskanal der borettslag kan få riktig informasjon og veiledning om etablering av ladeplasser for el-biler i borettslag

•    Koble sammen gang og sykkelveinettet mellom Lørenskog og Oslo, skilte dette bedre og lage en helhetlig plan for gang- og sykkelveier

•    Etablere sykkelhotell

•    Etablere en klatrepark i nærheten av Rådhusparken

•    Etablere flere grillplasser i marka og ruste opp leirplasser

•   Se på mulighetene for en hengebru til Finland i Losby

•    Oppgradere badeplassen på Langgrunna og bedre vannkvaliteten i Langvannet

•    Legge til rette for urbant landbruk, blant annet ved å opprette parsellhager og grønne tak i nye boligområder

•    Bevare Skårer Gård som en grønn lunge i sentralområdet, etablere skolehager og parsellhager

•    Fullføre oppgraderingen av dammen i Kurlandsbekken

•    Etablere en tryggere kryssing av Gamleveien ved Sørlihavna

•    Jobbe for å få på plass klimaregnskap i utbyggingsprosjekter i Lørenskog.

Gamle Hammer bru