Gode, offentlige helse- og omsorgstjenester for alle

Lørenskog arbeiderparti vil sikre gode offentlige helse- og omsorgstjenester som styrker innbyggernes mulighet til selvbestemmelse, deltakelse og mestring av eget liv, og som  ivaretar hele mangfoldet i befolkningen. 

Sosial ulikhet i helse skal bekjempes. 

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    at utvikling av tjenester skal bygge på brukermedvirkning og samskaping

•    at frivillige organisasjoner og enkeltpersoner skal inkluderes i helse- og omsorgssektoren som samarbeidspartnere og ressurser 

•    at tiltak for å hindre isolasjon og ensomhet skal utvikles i samarbeid med frivillige

•    at det skal etableres et transporttilbud slik at hjemmeboende eldre kan få mulighet til deltakelse i aktiviteter og ivareta nødvendige ærender

 •    at frivillighetssentralen må styrkes slik flere eldre hjemmeboende kan få bistand fra frivilligheten, eller selv bli bidragsytere for andre

Helsefremmende og forebyggende innsatser og helsetjenester

Det er viktig å forebygge at sykdom oppstår. 

Det må tilbys flere forebyggende tiltak mot psykiske lidelser.

Fastlegene og kommunens helsetjeneste skal utgjøre et helhetlig og samordnet helsetilbud til befolkningen.

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    gi foreldrestøtte til foreldre som ønsker det, og at livsmestring blir fag i skolen

•    at skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal styrkes, og det er viktig at tilbudet også tilpasses gutters utfordringer

•    at lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse skal videreføres

•    at det skal opprettholdes et godt psykologtilbud i flyktningetjenesten

•    at innføring av primærhelseteam skal vurderes

•    at foreldre med annen språkbakgrunn må få tilbud om mer norskopplæring, og tolketjenesten må styrkes i helsetjenesten

•    at det må ansettes flere jordmødre

•    at det skal vurderes å bygge et eget helsehus i kommunene for samlokalisering for ulike tjenestetilbud, som kan være en lindrende enhet og kommunal akutt døgnenhet (KAD), kommunalt ansatte leger og andre aktuelle tjenester

•    at en tverrfaglige tjeneste skal utføre kunnskapsbaserte utredninger av brukernes  behov for tjenester basert på tillitsreformens prinsipper

•    at det skal være et godt habilitering- og rehabiliteringstilbud med redusert ventetid på fysio- og ergoterpitjenester, og god hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten

•    at kapasiteten i terapibassengtilbudet bør utvides

•    at helsesykepleier (helsesøstre) og skoleleger skal bemannes på norm.

Sosiale tjenester, sosial boligpolitikk og rusomsorg

Det er viktig å forebygge rusavhengighet, fattigdom og sosialt utenforskap. Bolig, arbeid og godt aktivitetstilbud er viktig for at folk skal leve et meningsfylt liv. 

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    at kommunen skal utvikle gode sosiale tjenester i sitt partnerskap med NAV, og flere sosialmottakere bør få tilbud om Kvalifiseringsprogram (KVP)

•    styrke lavterskeltilbudet for ungdom

•    at det skal satses på ettervern, botilbud med booppfølgere, psykisk helsetilbud, tverrfaglig innsats og aktivitets- og fritidstilbudet for rusavhengige

•    bygge boliger til personer som er rusavhengige og med nedsatt psykisk helse

•    at boligsosial plan skal følges opp. Målet er at flest mulig kan eie egen bolig

 •    invitere Kirkens bymisjon til å etablere et tilbud innenfor rusomsorgen

 •    at ved søknad om sosialstønad skal barnetrygden ikke medregnes i inntektsgrunnlaget.

Eldreomsorg og tjenester til innbyggere med stort pleie og omsorgsbehov

Det skal gis gode og tilstrekkelige hjemmetjenester slik at innbyggere med pleie- og omsorgsbehov kan bo lengst mulig i eget hjem når de ønsker.

Innbyggere med behov for heldøgns tjenester eller døgnbemanning får tilgang til boliger og bofellesskap som er spesielt tilrettelagt for dette, eller tilbud om heldøgns pleie i sykehjem. Gjennom god planlegging skal tilstrekkelig med ressurser og areal sikres. 

Lørenskog kommune skal stille opp for foreldre med tunge omsorgsoppgaver for barn med funksjonsnedsettelser. Det må sikres et godt tilbud for avlastning i avlastningsfamilier og avlastningsbolig. 

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    at Lørenskog skal bli en alders- og demensvennlig kommune

•    at Lørenskog skal fortsette satsningen på velferdsteknologi i hjem, omsorgsboliger og institusjoner og med vekt på brukerens trygghet og mestring

•    at den som får tjenester i hjemmet skal ha færrest mulig ansatte å forholde seg

•    rehabilitere Lørenskog sykehjem og bygge omsorgsboliger i Løkenåsveien 45

•    at demensomsorgen i Lørenskog skal utvikles med forebyggende tjenester, hukommelseskoordinator og –team, dagsenter og gode hjemmetjenester

•    at det skal gis god omsorg ved livets slutt, uansett om den enkelte vil dø hjemme, på sykehjem eller er i en lindrende enhet

•    at familier med store omsorgsoppgaver skal lettere kunne få omsorgsstønad

•    at brukere med rett til BPA (brukerstyrt personlig assistanse) skal få tilbud om det.

En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug