Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv - dette vil vi!

Innbyggerne i Lørenskog skal oppleve tilhørighet til kommunen. Lørenskog Arbeiderparti vil at innbyggere i alle aldre og med ulik bakgrunn skal kunne inkluderes i aktiviteter som fremmer livskvalitet. Lørenskog Arbeiderparti ønsker å videreutvikle og skape nye møteplasser innenfor musikk- og kulturliv, frivillighet, idrett, park- og friluftsliv og livssyn. Vi ønsker å motvirke utenforskap ved spesielt å jobbe for at alle barn og unge får delta på arenaer for aktivitet. 

Idretten i Lørenskog er viktig. Å delta i idrettslag gir sterke fellesskap og verdifull fysisk aktivitet. Lørenskog Arbeiderparti vil gjennomføre et idrettsløft med satsing på anlegg og rammevilkårene for idretten.  

Lørenskog Arbeiderparti vil:

•    etablere en gratis utlånsordning for sport-og fritidsutstyr  

•    øke støtten til opplevelseskort og vurdere andre økonomiske tiltak som fremmer inkludering av barn og unge i en fritidsaktivitet

•    stimulere lag og foreninger til å redusere frafall i ungdomsårene ved å etablere lavterskel-og breddetilbud 

•    videreføre gratis leie av hall, gymsaler, øvings-og møtelokaler («gratisprinsippet»)  

•    gradvis øke støtten til idrettslag med driftsavtaler. Målet er 100% støtte for å sikre lavere foreldrebetaling.

•    avsette areal i kommuneplanen til fremtidige idrettsanlegg  

•    bygge ny fleridrettshall på Fjellhamar

•    planlegge for ny danse- og cheerleaderhall

•    bygge svømmehall i forbindelse med nye Fjellhamar skole

•    anlegge turveier og skiløyper i Hanaborgåsen og legge til rette for kunstsnøløyper og rulleski  

•    planlegge for en ny innendørs isflate

•    bygge ny Rolvsrud idrettspark og bygge nytt klubbhus med garderober på Fjellhamar stadion

•    bygge flere utendørsanlegg med universell utforming for egenorganisert aktivitet og trening  

•  styrke vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg og jobbe for løsninger som hindrer forurensning av gummigranulat fra kunstgressbanene

•    anlegge lekeplass på Fjellhamar og i Rådhusparken

 •    ruste opp badeplasser og populære raste -og overnattingssteder i Marka  

•    plassere ut flere sittebenker der folk ferdes  

•    bistå lag og foreninger med møtelokaler og lagringsplass

•    støtte videre satsing på musikalteater, barn og unges egenproduksjoner og festivaler

•    styrke fritidsklubbene og ungdomsklubben Volt

•    videreføre støtte til sommerkonsert i Rådhusparken

•    legge til rette for økt rekruttering til skolekorpset

•    etablere nye lokaler for Lørenskog frivillighetssentral

•    utvikle en digital arena for frivillighetsarbeid

•    planlegge for et livssynsnøytralt lokale i Lørenskog

•    avsette midler til vedlikehold av kirkebyggene

•    støtte videre utvikling av Lørenskog bygdemuseum og gjøre Lørenskogs industri- og tømmerhistorie kjent for nye generasjoner

Oversiktsbilde av strykeinstrumentalistene i et orkester. Foto: Øivind Haug