Lørenskog, et raust og inkluderende lokalsamfunn

Lørenskog kommune skal være et inkluderende lokalsamfunn, med et rikt kulturelt og etnisk mangfold som inviterer til yrkes- og samfunnsdeltakelse. 

Lørenskog skal være en kommune som har en bevisst satsing for å motvirke økonomisk og sosial marginalisering av minoritetsbefolkningen, herunder også barnefattigdom. Innbyggere med flyktning- og innvandrerbakgrunn skal bli selvstendiggjort og få brukt egne ressurser til det beste for dem selv og lokalsamfunnet.

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    ha et flerkulturelt perspektiv i all kommunal planlegging i kommunen

•    ha nødvendig flerkulturell kompetanse i de ulike tjenesteområdene i kommunen

•    videreutvikle skoler og barnehager som arenaer som inkluderer og utjevner forskjeller

•    at barn med innvandrerbakgrunn skal sikres en god språkopplæring

•    i samarbeid med idrettslagene å utvikle nye tilbud og arenaer som utjevner forskjeller og fremmer inkludering

•    gi mer norskopplæring og arbeidstrening til voksne fremmedspråklige slik at de lettere kommer inn i arbeidslivet, blant annet gjennom å styrke Lørenskog voksenopplæring

•    øke antall praksisplasser slik at flere skal få mulighet til å komme inn i arbeidslivet

•    bygge bro mellom ulike livssyn og religioner representert i kommunen. Et tiltak kan være å støtte en interreligiøs festival, som for eksempel konseptet « sacred music festival»

•    tilrettelegge for at alle livssyn og religioner kan gjennomføre verdige seremonier, som gravferd, vielser, navnefester m.m. Vi ønsker derfor et livssynsåpent seremonirom for gravferd

•    tospråklige elever på barnetrinnet skal få nødvendig språkstøtte til å kunne følge med i undervisningen

•    øke norskopplæringen til kvinner med minoritetsbakgrunn slik at de bedre kan følge opp barn på skole og i fritidsaktiviteter

To smilende jenter på ungdomstrinnet gjør skolearbeid sammen. Foto: Øivind Haug