Bilde av Ragnhild i Rådhusparken

Nå er det de eldres tur!

Lørenskog er en kommune som har opplevd høy vekst siden 2016, altså de siste 7 årene. Veksten ser nå ut til å avta og de planlagte byggeprosjektene i kommunen er for det meste under bygging. Det har kommet mange barnefamilier til kommunen og trykket på å bygge nye skoler og barnehager har vært og er fortsatt høyt.

Men det er ikke tvil om at det må satses mer på helsetjenestene og eldreomsorgen i kommunen i årene framover. Du skal være trygg på å få den hjelpen du trenger i Lørenskog!

Fortsatt rom for forbedring

Vi har mange med fagutdanning i Lørenskog. Over 80% av de ansatte har fagutdanning, det er høyere enn landsgjennomsnittet. Men det er fortsatt rom for forbedring, og et mål framover er å rekruttere ansatte med god kompetanse og å øke kompetansen til de som allerede jobber hos oss. «Fagutdanning er grunnleggende viktig for god kvalitet», skriver Helsedirektoratet. Framover må vi bli en enda bedre arbeidsgiver for de ansatte. Gode lønns- og arbeidsvilkår, hele og faste stillinger og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Er du ufaglært, skal du få tilbud om å ta fagbrev på jobb. Er du fagarbeider og har lyst til å utdanne deg videre, skal du ha mulighet til det. Kommunen har da også nylig avsatt 15 millioner til kompetanseutvikling, arbeidsmiljø- og lønnstiltak.

Mangler korttidsplasser

Når det gjelder sykehjem, skårer vi under landsgjennomsnittet på andelen av opphold på sykehjemmene våre som er korttidsopphold. Kanskje trenger man en periode på sykehjemmet etter et sykehusopphold for å få tilbake krefter og funksjon. Man kan trenge opptrening etter en skade eller et hjerneslag, og man kan trenge en uke på sykehjemmet med jevne mellomrom, slik at pårørende får avlastning. Mangelen på korttidsplasser viser seg også ved at for mange pasienter ligger utskrivningsklare på Ahus. Dette må kommunen betale døgnpris for og det er uheldig for pasientene som trenger å komme ut av sykehuset og i gang med gjenopptrening.

Det trengs også bedre fysioterapidekning på sykehjemmene. Igjen, sykehjemmene skal også være et sted der man skal kunne komme inn over kortere perioder for å få opptrening.

Flere omsorgsboliger med heldøgnsbemanning

Lørenskog Arbeiderparti lover flere omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i kommunen. Bofellesskap for senil demente med personale som er tilstede hele tiden, kan være et godt og trygt alternativ til en sykehjemsavdeling. Sykehjemmene må tilby flere korttids- og rehabiliteringsplasser. Kravet til kompetanse hos de ansatte blir stadig høyere, og må møtes ved å rekruttere fagpersonell og å gi de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter. Og ikke minst, behovet for leger og fysioterapeuter må dekkes.

Vi er glad for å ha en regjering på lag som prioriterer eldreomsorgen så høyt! Gjennom Eldreløftet lover regjeringen tilskudd til 1500 flere sykehjemsplasser, faste team i hjemmetjenesten, en bedre demensomsorg, sykehjemsplass når man trenger det og større fokus på de pårørende. Og selvsagt, nei til privatisering!