Vi vil legge tilrette for aktive seniorer

Lørenskog er en attraktiv kommune, vi lever lenger, de eldre holder seg friskere og er en nyttig ressurs i samfunnet. Som seniorer regner vi med folk fra 62+. 

Samfunnet trenger frivillige til mange gjøremål, seniorene er viktige og kan utføre mange samfunnsnyttige oppgaver.

Seniortreffstedet i Lørenskog hus må baseres på brukermedvirkning og på innsats og deltakelse fra frivillige.  Seniortreffstedet skal være et sted for trivsel, tilhørighet, utvikling og engasjement. 

Det er viktig å hindre ensomhet og passivitet. Det må legges til rette for samarbeid med andre aktiviteter som allerede finnes i Lørenskog hus, Volt, biblioteket osv.

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    tilrettelegge for aktive seniorer

•    tilrettelegge for ordinært arbeid til de som ønsker det        

•    tilrettelegge for frivillighetsarbeid

•    forbygge ensomhet

•    at eldre fra minoritetsgruppene skal inkluderes bedre i samfunnet

•    at flere eldre motiveres til å komme i gang med fysisk aktivitet som styrketrening

•    at det satses mer på forebyggende psykisk helsearbeid for eldre over 65 år 

original