En trygg og god oppvekst

Lørenskog skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge. 

Det må sikres arealer for lek og aktivitet i bomiljøene. 

Det er viktig å forebygge rus, kriminalitet og religiøs radikalisering blant ungdom. Samarbeid med foreldrene er viktig i dette arbeidet. 

Barn som opplever vold, rus og psykisk sykdom i hjemmet skal oppdages og få hjelp. Kommunen skal ha et kompetent og ressurssterkt barnevern. 

Lørenskog Arbeiderparti vil 

•    styrke det tverrfaglige forebyggende arbeidet, inklusive utekontakten 

•    skape møteplasser og fritidstilbud som fremmer vennskap og fellesskap 

•    samarbeide tett med lag og foreninger for å skape et enda bedre oppvekstmiljø 

•    bygge uteområder som stimulerer barn og unge til samvær og aktivitet

 •    stimulere til at barn og unge går og sykler til skolen. Trygg skolevei er viktig!

•    lytte til barn og unge ved å legge vekt på elevdemokrati og elevmedvirkning i saker som angår skole, nærmiljø og fritid

•    tilby foreldrene veiledning i hvordan de skal fylle foreldrerollen best mulig


Barnehage

I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning og utjevning av sosiale forskjeller. I barnehagen kan barn oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldre kan kombinere jobb og familie. 

Kommunen skal oppfylle bemanningsnormen, og jobbe for økt kompetanseheving blant de barnehageansatte. 

Det er også viktig med tett dialog mellom barnehage og skole slik at barna kan få en best mulig tilpasset opplæring fra starten av skoleløpet. 

Det kulturelle mangfoldet i Lørenskog er en styrke for elevenes framtidige møte med en mer globalisert verden. 

Lørenskog Arbeiderparti vil

•    sikre fortsatt full barnehagedekning 

•    jobbe for at alle barn er godt rustet til skolestart, bl.a. gjennom god norskopplæring i barnehagen

•    styrke tilbudet om åpen barnehage 

•    sørge for gode barnehagebygg, og at det i snitt åpnes en ny barnehage i året

•    at ny barnehage i Løkenåsveien 45 skal ha felles arealer og aktiviteter med omsorgsboligene

 •    planlegge ny barnehage på Skårer syd

•    bedre vikarsituasjonen i barnehagene 

Skole og SFO 

Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. 

Barn utvikler et verdigrunnlag basert på toleranse og mangfold i den offentlige fellesskolen. Vi sier ja til en sterk, offentlig fellesskole. 

Barn og ungdom skal trives og lære i Lørenskogskolen. Her skal alle elever, både de som trenger ekstra utfordringer, og elever som trenger ekstra oppfølging finne seg tilrette. Tidlig innsats overfor de som sliter, er viktig.  

Det skal jobbes forebyggende mot mobbing og mobbesaker skal løses så raskt som mulig. 

Vi skal ha gode, moderne skolebygg, og det skal legges til rette for innføring av skolemat.

Lærerne må få tid og tillit til å være lærere. 

Lørenskog Arbeiderparti vil

•  ansette flere lærere 

•    at skolen skal være gratis og inkluderende

•    at elever som sliter faglig, skal oppdages tidlig og det skal settes inn tiltak umiddelbart

•    at spesialundervisning i større grad skal gis i klasserommet og dermed komme flere til gode. Slik vil færre trenge spesialundervisning og fokuste rettes mer mot å være en støtte for læreren i undervisningssituasjonen

•    gi arbeidet mot mobbing høy prioritet, videreføre det kommunale beredskapsteamet 

•    at skolene i Lørenskog skal være dysleksivennlige

•    at sommerskole skal videreføres

•    jobbe for at flere elever får tilbud om skolemat

•    at for å rekrutterere dyktige lærere og skoleledere, må kommunen tilby konkurransedyktige betingelser

•    at flere yrkesgrupper skal inn i skolen, som f.eks miljøarbeidere, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere

•    at elever og foreldre skal få mer informasjon om rus og psykisk helse gjennom skolen

•    at Lørenskogskolen skal være langt framme med å ta i bruk digitale løsninger og ny teknologi 

•    at praktisk-estetiske fag skal styrkes

•    styrke musikk- og kulturskolen som en ressurs for skolene i kreative fag 

•    jobbe for mer samarbeid mellom teknologibedrifter og skole

•    bidra til å forebygge og redusere frafallet i videregående skole, gi bedre rådgivning i ungdomsskolen slik at færre velger "feil" linje på videregående

•    legge vekt på elevdemokrati og elevmedvirkning i saker som angår skole, nærmiljø og fritid

•    at skolefritidsordningen skal være et trygt tilbud av god kvalitet. Prisen skal holdes på et nivå som sikrer at SFO er tilgjengelig for alle. Vi vil øke søskenmoderasjons-ordningen i SFO og innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

•    bidra til å forebygge og redusere frafallet i videregående skole, gi bedre rådgivning i ungdomsskolen slik at færre velger feil linje på videregående

•    at Lørenskog skal ha moderne, gode skolebygg med gode løsninger på spesialrom og grupperom

•    bygge ny skole på Fjellhamar, øke kapasiteten ved Fjellsrud, Benterud og Løkenåsen skole, samt planlegge ny Åsen og Finstad skole 

•    sikre god svømmeopplæring i skolen – bygge ny svømmehall ved nye Fjellhamar skole

To barneskolejenter sitter og jobber på pultene sine. Foto: Øivind Haug