Bilde av en sykehusgang, i enden ruller en sykepleier en pasient. Foto: Øivind Haug

Arbeids- og næringsliv

Skape arbeidsplasser og et seriøst arbeidsliv

Arbeid og lik tilgang til velferd er de viktigste virkemidlene for å redusere forskjellene. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet. Alle har noe å bidra med, og vi må sikre at alle får brukt sine ressurser i arbeidslivet. 

Vi må skape for å dele. Morgendagens velferd er avhengig av et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv som skaper nye verdier. Lørenskog er, og skal være, en av landets mest attraktive kommuner for etablering av bedrifter og virksomheter. Vi vil bidra til å skape flere jobber, inkludere flere i arbeidslivet som har falt utenfor og prioritere å få unge inn i aktivitet, utdanning og arbeid. Det er viktig med et tilbud av arbeidsplasser til ungdom slik at de kan få arbeidserfaring allerede under skolegang og studier. Vi vil arbeide for at flere bedrifter tar inn lærlinger og stille krav om dette knyttet til større kommunale innkjøp og leveranser. Lørenskog Arbeiderparti ønsker et trygt arbeidsliv preget av faste, hele stillinger og ordnede arbeidsforhold og vil at kommunen skal være ledende i å etablere en heltidskultur, spesielt i pleie og omsorgssektoren.

 Lørenskog kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Kampen om ansatte med riktig kompetanse vil bli tøffere i årene som kommer. Utdanning og livslang læring er viktig for at kommunen og næringslivet skal ha tilgang til kompetent arbeidskraft. Arbeidsplassen skal være en god læringsarena. Lørenskog kommune skal være en god arbeidsgiver som involverer de ansatte i viktige prosesser og ivaretar ansattes rettigheter. Et aktivt trepartssamarbeid er avgjørende for å styrke tjenestetilbudet. Lørenskog kommune skal følge opp arbeidet med tillitsreformen. 

Vi skal fortsette arbeidet med å bruke kommunens innkjøpsmakt til å jobbe for et seriøst arbeidsliv med strenge krav, god kontroll og målsetning om at ingen anbud skal gå til useriøse aktører. Arbeidslivskriminalitet er nært knyttet sammen med annen alvorlig kriminalitet som prostitusjon, menneskehandel og narkotikahandel, derfor er det så viktig å bidra til å bekjempe denne type kriminalitet lokalt. Velferdstjenester skal ikke privatiseres og kommersialiseres. 

Vi vil også bruke kommunens innkjøpsmakt til å fremme miljøvennlige og innovative løsninger, både med hensyn til utvikling av ny teknologi og nye måter å utføre tjenester på til innbyggerne. 

Lørenskog Arbeiderparti vil:

Arbeidsliv

 • At kommunen skal være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver som rekrutterer ansatte med god og relevant kompetanse. 
 • Skape en heltidskultur der hele faste stillinger er hovedregelen i alle ansettelser. 
 • Ha flere fast ansatte vikarer i kommunen 
 • I samarbeid med kommune og næringsliv styrke arbeidet med å gi flere mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn, samt ungdom, mulighet til å få jobb, herunder også sommerjobber, lære-, og praksisplasser 
 • Jobbe aktivt mot det kjønnsdelte arbeidslivet 
 • Styrke arbeidsplassen som læringsarena med tilbud om etter- og videreutdanning og mulighet for å ta fagbrev på jobb. 

Næringsliv

 • Sikre tett kontakt mellom kommunen, politikere og næringsliv 
 • Ta i bruk innovative løsninger, som ny helse- og velferdsteknologi slik at hjemmeboende opplever større trygghet i eget hjem 
 • Stille miljøkrav i offentlige anskaffelser 
 • Styrke arbeidet med sirkulærøkonomi
 • Følge opp regjeringens Norgesmodell for offentlige anbud lokalt med strenge krav og god kontroll som motvirker sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 
 • Innføre læreplassgaranti, øke antallet læreplasser og sikre flere praksisplasser for studenter og tilby sommerjobber for ungdom
 •  Støtte utviklingen av Vinterparken SNØ i Lørenskog og næringsutviklingen som skjer der relatert til vinteridretter 
 • Arbeide videre med å få etablert virksomheter rundt Ahus knyttet til helserelatert forskning, tjenester og produksjon 
 • Utvikle Visperud til et viktig næringsområde i Lørenskog, men med høy kollektivdekning pga trafikksituasjonen i området 
 • Si nei til flere søndagsåpne butikker

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Arbeids- og næringsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker