Vestparken

Bolig og infrastruktur

Trygg bolig og klimavennlig mobilitet

En god bolig er en viktig grunnstein for et godt liv. I Lørenskog er det idag svært høye boligpriser, noe som gjør det vanskelig for unge og enslige å komme seg inn på boligmarkedet. Arbeiderpartiet ønsker en sosial boligpolitikk og vil bruke tiltak som blant annet leie til eie som et virkemiddel for å hjelpe folk inn på boligmarkedet. Vi vil sikre et godt og variert boligtilbud tilpasset folks alder, økonomi og livssituasjon. Lørenskog er en attraktiv kommune og har fått mange nye innbyggere de siste årene. 

Vi er positive til vekst, men ser samtidig at vi ikke kan ha like høy befolkningsvekst fremover som vi har hatt til nå. Utbygging av barnehager, skoler og annen infrastruktur er viktig og skal være på plass før boliger bygges. Boområdene skal utvikles slik at det sikres grønne områder og møteplasser for innbyggerne. Områdene vi utvikler skal gi nye tilbud både til nye og gamle innbyggere. Det er viktig at boligbyggingen skjer der det er kollektivtilbud i nærheten, samtidig skal vi også ta vare på landbruksområdene og marka. Det er viktig å sikre at vi har boliger med god bokvalitet der det er lett å trives, i trygge nabolag. 

På Fjellhamar ønsker vi en utbygging med betydelig lavere utnyttelsesgrad enn på Skårer Syd og Solheim. Der ønsker vi lavere bebyggelse med moderat utnyttelse, på samme måte som vi har gjort i Lørenskog stasjonsby. Bilen er en viktig del av hverdagen for mange og det skal den fortsatt være, men vi skal gjøre det enklere å velge kollektiv, sykkel og gange.

Lørenskog Arbeiderparti vil: 

BOLIG 

 • Jobbe for at barn i kommunale boliger skal sikres stabile boforhold ved å legge til rette for at foreldre kan få kjøpe boligen, hvis mulig 
 • Bygge boliger som gjør at eldre kan bo lenger i egen bolig 
 • Legge til rette for en balansert utbygging av arbeidsplasser og boliger slik at transportbehovet reduseres 
 • Styrke arbeidet med oppfølging av ulovlighetssaker i byggesaksforvaltningen 
 • Føre en restriktiv utbyggingspolitikk i områder med småhus og rekkehus for å opprettholde strøkenes karakter 
 • Vektlegge sosial og fysisk infrastruktur i den videre utbygging i kommunen
 • God arkitektur er viktig 
 • Arbeide aktivt for oppussing og oppgradering av utleieleiligheter for ungdom der kommunene har eierandeler 
 • Følge opp kommunens nye retningslinjer for god bokvalitet i nye boligprosjekter

INFRASTRUKTUR

 • Sikre t-bane til Lørenskog sentrum, jobbe for en kapasitetssterk kollektivløsning til Ahus og Lillestrøm/ Kjeller 
 • Opprettholde og styrke et godt kollektivtilbud til Oslo sentrum 
 • Vedlikeholde og bygge nye, trygge gangveier, sykkelstier, ridestier og skiløyper Ha trygge fortau og gangveier med god belysning på kvelds- og nattestid 
 • Bygge ut gang- og sykkelvei langs Losbyveien 
 • Være positive til nye transportløsninger, som førerløse busser 
 • Utvikle Skårersletta til en sentrumsgate med byliv og aktivitet 
 • Jobbe for at det legges lokk over riksvei 159, etappevis bygging kan være et alternativ 
 • Jobbe for at Lørenskog får lik takstgruppe som Oslo for kollektivtrafikk 
 • Jobbe for å få etablert et parkeringshus ved Lørenskog stasjon 
 • Jobbe for flere matebusser til kollektivknutepunktene i Lørenskog.

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Bolig og infrastruktur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker