Losbyelva

Et grønt Lørenskog

Rammen rundt all annen politikk

Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Menneskelig aktivitet varmer opp jordkloden og vårt forbruk fortrenger planter, dyr og mennesker sine leveområder. Dette øker faren for dramatiske endringer av både klima og natur. For Arbeiderpartiet er natur og klima rammen rundt all politikk. Vi vil ha en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Lørenskog skal være en grønn kommune som kutter klimagassutslipp, prioriterer effektiv energibruk og bygger og rehabiliterer på en klimavennlig måte. Vi skal bidra til å bremse klimaendringene, ha gode planer for klimatilpassing og verne om verdifull natur (Østmarka), matjord og artsmangfold. Vi har som mål å kutte utslipp i tråd med Paris-avtalen. 

Vi skal ha grønne tur- og rekreasjonsområder både i marka og nært der folk bor. For oss er det et mål å få et sammenhengende turveinett gjennom Lørenskog som kan kobles sammen med turveier i nabokommunene våre. Flere turveier skal gå langs elvene våre. Det er viktig at grøntområdene i nye boligområder er åpne og tilgjengelig for alle. I tillegg må folk i alle aldre kunne benytte dem sammen. Det er også viktig å få på plass attraktive stoppesteder langs turstiene, som lekeplasser, spisesteder, treningsapparater og lignende. Vi vil ta vare på landbruksområdene og vil ikke bygge boliger på landbruksjord. Vi vil gjøre det enklere å ta miljø- og klimavennlige valg gjennom hele livet. Det er viktig å skape miljøbevissthet allerede i barnehagen og skolen. Vi skal jobbe for å sikre god vannkvalitet i kommunens vassdrag og gjøre disse mer tilgjengelig for befolkningen. Vi skal sikre ren luft og mindre støv.

Lørenskog Arbeiderparti vil:

 • Kutte klimagassutslipp og redusere forurensning i luft, vann og jord 
 • Bevare marka, landbruksområdene og friluftsområdene i Lørenskog 
 • Sikre grønne lunger og opprette parkområder nært der folk bor, og i nye utbyggingsprosjekter. 
 • Bygge turveier langs flere elver i Lørenskog 
 • Beholde Åmotdammen som badeplass 
 • Videreføre arbeidet med miljøsertifisering av virksomheter i Lørenskog 
 • Jobbe for effektive avfalls- og resirkuleringsordninger som skaper minst mulig trafikk, det skal bli enklere å sortere avfall i nærområdet der man bor 
 • Bygge flere kommunale lavenergibygg, som passiv- eller plusshus, bygge mer i tre 
 • Fortsette etableringen av flere ladepunkter for elektriske kjøretøy ved offentlige bygg og utfartssteder 
 • Legge til rette for fossilfri varetransport, med hydrogen, biogass eller lignende 
 • Krav om fossilfrie byggeplasser i kommunens byggeprosjekter 
 • Koble sammen gang- og sykkelveinettet mellom Lørenskog og Oslo, skilte dette bedre og lage en helhetlig plan for gang- og sykkelveier 
 • Etablere flere bålplasser i marka og ruste opp leirplasser
 • Bedre vannkvaliteten i Langvannet 
 • Legge til rette for urbant landbruk, blant annet ved å opprette flere parsellhager og grønne tak i nye boligområder 
 • Bevare Skårer Gård som en grønn lunge i sentralområdet, skolehagene skal bevares 
 • Rydde opp rundt dammen i Kurlandsbekken 
 • Jobbe for lavere fartsgrenser i kommunen og etablere tryggere kryssinger av Gamleveien ved Sørlihavna og Hammer skole 
 • Innføre klimabudsjett og -regnskap med konkrete mål om utslippskutt i tråd med Paris-avtalen
 • Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlig anskaffelser og høyere der det er relevant
 • Styrke arbeidet med sirkulær økonomi ved blant annet å prioritere reparasjon og oppgradering av bygg, redusere matsvinn, legge til rette for gjenbruk og utlåns- og låneordninger lokalt
 • Tilrettelegge for trygg og grønn mobilitet der veksten i transport tas med kollektiv, sykkel og gange
 • Jobbe for forlengelse av t-banen fra Ellingsrud til Lørenskog sentrum og Triaden, via Visperud
 • Jobbe for en kapasitetssterk baneløsning til Ahus, Lillestrøm sentrum og Kjeller 
 • Jobbe for økt bevissthet rundt vannforbruk i hjemmet, oppmuntre til installasjon av flere vannmålere
 • Skifte ut gamle rør for å hindre innsig av fremmedvann i avløpssystemet og utsig av rent vann i grunn
 • Gode informasjonskampanjer med tanke på avfallshåndtering, energieffektivisering og hvordan ta miljøvennlige valg i hverdagen

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Et grønt Lørenskog?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker