Helse, omsorg og mestring

Vår politikk for helse, omsorg og mestring

Tre helsearbeidere står utenfor et sykehus. Foto: Øivind Haug

Vi skal sikre helse og livsmestring for alle og gi nødvendige omsorgstjenester.

Vi skal ha en offentlig helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse der fagfolkene står i front, en tjeneste som satser mer på forebygging, som lytter til pasientene, og som er tilgjengelig for alle, uansett bakgrunn. Mye i helsevesenet fungerer svært godt, men det er også mange uløste oppgaver. De sosiale helseforskjellene vokser. Nødvendig rehabilitering etter alvorlig sykdom og skade er viktig. Med befolkningsvekst og seniorbølge presses kapasiteten. Det blir vanskeligere å rekruttere gode fagfolk. Helsebudsjettene må tilpasses behovene for å kunne ta i bruk de nyeste og beste behandlingsmetodene i den norske helsetjenesten. Dette vil også utjevne de sosiale helseforskjellene.

Samfunnets evne til å skape gode betingelser for helse, omsorg og mestring påvirker livene våre fra før fødsel til livets slutt. Fungerer dette godt, rustes vi til å leve fullverdige liv slik vi selv ønsker, og til å bidra best mulig som samfunnsborgere med de forutsetningene vi har.

Lørenskog Arbeiderparti vil føre en politikk som bidrar til best mulig livskvalitet for innbyggerne i Lørenskog. Gjennom ulike innsatsområder vil vi føre en politikk som støtter at:

 • Folk skal ha regien i eget liv
 • Folk skal få mestre livets utfordringer på best mulig måte, i tråd med egne ønsker og behov.
 • Folk skal kunne ta ansvar for eget liv og helse og få den støtten og hjelpen som trengs.
 • Og sist, men ikke minst: Alle skal ha mulighet til å ha en god livskvalitet.

En eldre kvinne sitter i godstolen sin og smiler til kamera. Foto: Øivind Haug

Eldreomsorg

Eldre er like forskjellige som alle andre aldersgrupper. Eldre må få være sjef i eget liv. Vi ønsker både å se eldre som en ressurs og klare å trygge tilværelsen når helsen svikter og man trenger hjelp.

Bo trygt hjemme

For de som kan og vil, må vi legge til rette for at man kan bo trygt i egen bolig. For noen vil dette være eget hus eller egen leilighet, for andre tilrettelagt omsorgsbolig. De som trenger sykehjemsplass skal få dette.

Levende lokalsamfunn

Lørenskog skal være en aldersvennlig og demensvennlig kommune. Ulike aktivitetstilbud, fellesskapsarenaer, frivillighet og sosiale nettverk er viktig for en god alderdom. Vi skal jobbe for at alderdom ikke skal føre til utenforskap i samfunnet.

Boligtilpasning

Det er viktig at boligen vi bor i er egnet for å bli gammel i – å klare mest mulig selv, så lenge som mulig, gir selvstendighet, verdighet og livskvalitet. Det er også viktig at boligen er egnet som arbeidssted for hjemmetjenesten når den dagen kommer at vi trenger hjelp. Ensomhet og utrygghet kan reduseres ved at det etableres flere alternative boformer.

I planleggingen av boområder og boliger må det sikres en bredde av løsninger som gir økt valgfrihet for den enkelte. Boformer som gir mulighet for mestring og livsutfoldelse i alle livets faser, må utvikles.

Tjenestene må i størst mulig grad kunne ytes i alle boformer. Mange trenger hjelp til å planlegge fremtiden og overgangen til for eksempel en enklere bolig. Kommunen må ha tjenester som bidrar til dette. Bomiljøene må være stabile og trygge og bidra til gode relasjoner på tvers av generasjoner, skape gode fellesskap i utearealene og engasjerte beboere. Kommunen må ta initiativ til dette allerede tidlig i reguleringsarbeid og byggeprosjekter.

Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

Flere mennesker vil leve med sykdom og tap av funksjoner når vi blir flere eldre. Pårørende gjør en uvurderlig innsats og det er viktig at de ikke sliter seg ut. Pårørende må kunne ivareta egen helse, avlastes og sikres god kommunikasjon og samarbeid med kommunens tjenester.

En helsearbeider sitter på telefonen. Foto: Øivind Haug

Psykisk helse og rus:

Vi ser en økning i psykiske plager, særlig blant unge, og ventetidene og forutsigbarheten i psykisk helsevern er for dårlig. Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Vi må trappe opp forebyggingen av psykiske helseplager og sikre at det blir lettere å få hjelp når slike plager oppstår.

Rusavhengighet, fattigdom og sosialt utenforskap skal forebygges. Bolig, arbeid og et godt aktivitetstilbud er viktig for at folk skal leve et meningsfullt liv.

Helsefremming og forebygging

 • Alle sektorer i samfunnet må bidra til helsefremming og forebygging.
 • Det skal tenkes forebygging i alle kommunale tjenester, under mottoet «heller forebygge problemer enn å reparere i etterkant».
 • Tidlig innsats ved helse- og funksjonssvikt.
 • Bistand til hele familien, pårørende og familiemedlemmer kan ofte trenge støtte til å mestre en utfordrende livssituasjon.

Mestring

 • Mestring må etableres som tankesett hos de som yter tjenestene, innbyggernes mestring skal være i fokus.
 • Organiseringen av tjenestene må også sette mestring i fokus, det vil si brukerperspektivet og brukernes ønsker og behov.

Samskaping

Fellesskapet av innbyggere, frivillighet, næringsliv og kommune må jobbe enda bedre sammen for å gi livsmestring og livskvalitet til innbyggerne. Kommunen skal tilrettelegge for dette.

Vi skal jobbe mer tverrfaglig og på tvers av organisasjoner for å sikre løsninger som samlet sett ser og setter brukernes behov for livsmestring i fokus.

Velferdsteknologi

Utviklingen i teknologi som bidrar til å gi en lettere og tryggere hverdag, er enorm. Denne utviklingen skal vi bruke til innbyggernes og de ansattes beste.

Velferdsteknologi må brukes i tjenestene, til å gjøre disse bedre og mer effektive, men også til å gjøre brukernes hverdag enklere og tryggere. Både kontakt med tjenestene, oppfølging, mulighet for å ha måleutstyr hjemme, videokonsultasjoner med mere må videreutvikles. Personvern og datasikkerhet må selvsagt ivaretas.

Teknologiens muligheter til aktivitet, selvstendighet og deltagelse er stor og må styrkes, dette gjelder eldre, men også yngre med behov, for eksempel funksjonshemming.

Kompetanse

Kampen om kompetanse vil forsterkes framover. Kommunale helsetjenester, deriblant hjemmetjenesten og sykehjemmene, må håndtere mer komplekse helsebehov og sykere brukere. Samtidig vil kampen om kompetent helsepersonell bli tøffere, ettersom tilfanget av fagutdannede vil bli mindre i årene som kommer. Det blir viktig å klare å rekruttere fagfolk, å sikre at de tilføres ny kompetanse underveis og at kommunen er en god arbeidsgiver som klarer å beholde de ansatte.

Innbyggerne i kommunen må sikres kompetanse til å ta mer regi i eget liv i alderdommen og hvis funksjonsnivået svekkes.

Små stillingsbrøker og utstrakt bruk av vikarer må reduseres, vi skal ha en heltidskultur og faste stillinger. Dette er viktig for den ansatte og bidrar dessuten til flere kontinuitetsbærere på arbeidsplassen, noe som både er bra for brukeren som får færre ansatte å forholde seg til, og som i tillegg øker muligheten for faglig utvikling.

Lørenskog Arbeiderparti vil:

Helse

 • Styrke og videreutvikle fastlegetjenesten og legevakten.
 • Få på plass konkrete folkehelsetiltak som sunne skolemåltid og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
 • At Lørenskog skal være en alders- og demensvennlig kommune. 
 • At Lørenskog fortsatt skal satse på velferdsteknologi i hjem, omsorgsboliger og institusjoner med vekt på brukerens trygghet og mestring. 
 • At skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal styrkes, og tilpasses også gutters utfordringer. 
 • At lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse og rus skal videreføres og styrkes.
 • At foreldre med annen språkbakgrunn må få tilbud om mer norskopplæring, og tolketjenesten må styrkes i helsetjenesten. 
 • At det skal vurderes å bygge et eget helsehus i kommunen for samlokalisering av ulike tjenestetilbud, og videreutvikle Dovretomta.
 • Fjerne ventetid på fysio- og ergoterapitjenester og sikre tilbud om god hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten.

Sosiale tjenester, sosial boligpolitikk og rusomsorg

 • At kommunen skal utvikle gode sosiale tjenester i sitt partnerskap med NAV og andre aktører.
 • Flere sosialhjelpsmottakere bør få tilbud om Kvalifiseringsprogram (KVP). 
 • Egen innsats for ungdom. 
 • At det skal satses på ettervern, gode botilbud, psykisk helsetilbud, tverrfaglig innsats og aktivitets- og fritidstilbud. 
 • At boligsosial plan skal følges opp. Målet er at flest mulig kan eie egen bolig. 
 • Være en god samarbeidspartner for Kirkens bymisjon i etableringen av tilbud innenfor rusomsorgen. 

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Helse, omsorg og mestring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker