Oppvekst og utdanning

Vår politikk for barn og unge

Ragnhild Bergheim og Tonje Brenna sitter på huk og snakker med barn på sparkesykkel

En god oppvekst varer hele livet

Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres er satt sammen. Familie, venner, idrettslag, lokalt, kulturliv og fritidstilbud er viktige for å skape gode oppvekstvilkår. En god oppvekst starter i familien. Barnehage og skole er barn og ungdoms viktigste arenaer for å oppleve fellesskap. Disse arenaene betyr også mye for foresattes fellesskap. Et tett og godt samarbeid med foreldrene er viktig. 

Kvalifiserte ansatte er den viktigste faktoren for elevenes læring, lek og trivsel. Derfor vil vi jobbe for å rekruttere og beholde dyktige ansatte i skoler og barnehager. Barnehager, lekeplasser og skoler må være universelt utformet for at alle skal kunne delta. Et tett og tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenester rettet mot barn og unge, og gode overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole, gir det beste grunnlaget for å mestre livet. Barn må allerede fra barneskolen oppleve mer balanse mellom praktisk og teoretisk læring, hvor de gis innblikk i ulike yrkesmuligheter.

Barn som opplever vold, rus og psykisk sykdom i hjemmet skal få hjelp. Kommunen skal ha et kompetent og ressurssterkt barnevern. Det er også viktig å forebygge rus, kriminalitet og religiøs radikalisering blant ungdom.

Lørenskog Ap vil prioritere tiltak som fremmer barn og unges oppvekstsvilkår gjennom å:

 • Prioritere tidlig innsats fra barnehage og gjennom skolen for å gi alle barn et godt utgangspunkt for trivsel og læring.
 • Videreføre og styrke den helhetlige ungdomssatsingen med individuell og gruppevis oppfølging.
 • Tilby miljøtiltak på ungdomsskoler og aktiviteter i åpen hall.
 • Følge opp barnevernsreformen med et trygt og rettssikkert barnevern som sikrer god forebygging og hjelp til barn og familier. Flest mulig barn og unge skal hjelpes i nærmiljøet - institusjonsplasseringer skal foretas kun når det er helt nødvendig.
 • Sikre trygge skoleveier.
 • Sikre arealer for lek og aktivitet i bomiljøene.
 • Jobbe for at uteområdene i skoler og barnehager skal fungere som attraktive møteplasser for barn og unge også etter åpningstid.
 • At lekeplassene skal være plastfrie.
 • Samarbeide tett med lag og foreninger for å inkludere flest mulig i fellesskap med andre jevnaldrende, uavhengig av økonomi og funksjonsnivå.
 • Lytte til barn og unge i saker som angår skole, nærmiljø og fritid.
 • Tilby foreldrene veiledning i foreldrerollen.
Tre barnehagebarn har bygd et tårn høyere enn seg selv. Foto: Øivind Haug

Barnehage

I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning og utjevning av sosiale forskjeller. I barnehagen kan barn oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldre kan kombinere jobb og familie. Kommunen skal jobbe for kompetanseheving blant de barnehageansatte. Det er også viktig med tett dialog mellom barnehage og skole slik at barna kan få en best mulig tilpasset opplæring fra starten av skoleløpet. Det kulturelle mangfoldet i Lørenskog er en styrke for elevenes framtidige møte med en mer globalisert verden. 

 • Sikre fortsatt full barnehagedekning. 
 • Oppfylle pedagog- og bemanningsnormen (dvs. statlig krav om antall pedagoger og ansatte i barnehagen)
 • Gi barnehageansatte tilbud om etter- og videreutdanning, samt mulighet for å ta fagbrev. 
 • Jobbe for at alle barn er godt rustet til skolestart, bl.a. gjennom god norskopplæring i barnehagen.
 • Styrke tilbudet om åpen barnehage. 
 • Sørge for gode barnehagebygg, og at det i snitt åpnes en ny barnehage i året
 • Bedre vikarsituasjonen i barnehagene
To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Skole og SFO

Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Barn utvikler et verdigrunnlag basert på toleranse og mangfold i den offentlige fellesskolen. Skolen skal gi alle barn god og nødvendig kunnskap til bruk i videre utdanning og yrkesliv. Vi sier derfor ja til en sterk, gratis, offentlig fellesskole. Barn og ungdom skal trives og lære i Lørenskogskolen. Alle elever, både de som trenger ekstra utfordringer, og de som trenger ekstra oppfølging, skal finne seg tilrette. Tidlig innsats overfor de som sliter, er viktig. Det skal jobbes forebyggende mot mobbing, og mobbesaker skal løses så raskt som mulig. Vi skal ha gode, moderne skolebygg og lærerne skal få tid og tillit til å være lærere.

Lørenskog Arbeiderparti vil:

 • Oppfylle pedagognormen.
 • Styrke laget rundt elevene for å redusere mobbing, og bygge et godt sosialt læringsmiljø slik at flere mestrer og fullfører skoleløpet. Kommunens beredskapsteam mot mobbing skal videreføres.
 • At elever som sliter faglig, skal oppdages tidlig og tiltak skal settes inn umiddelbart. 
 • At spesialundervisning i større grad skal gis i klasserommet. 
 • Gi tilpasset opplæring.
 • Innføre en mer helhetlig skolehverdag med fokus på fellesskap og mestring der vi tilbyr idrett,  kulturaktiviteter og leksehjelp i SFO. 
 • At skolene i Lørenskog skal være dysleksivennlige. 
 • Tilbud om leksehjelp i barne- og ungdomsskolene.
 • At sommerskole skal videreføres.
 • Videreføre tilbudet til ungdomsskoleelever om god, rimelig og sunn skolemat. 
 • At kommunen tilbyr konkurransedyktige betingelser for lærere og skoleledere.
 • At flere yrkesgrupper skal inn i skolen for å skape et sterkt lag rundt eleven.
 • At det gis mer informasjon om rus og psykisk helse gjennom skolen. 
 • At Lørenskogskolen skal være langt framme med å bruke digitale verktøy og ny teknologi når det er hensiktsmessig i undervisningen.
 • Styrke musikk- og kulturskolen som en ressurs for skolene i kreative fag.
 • Jobbe for mer samarbeid mellom næringsliv og skole. 
 • Styrke tilbudet om arbeidslivsfag i ungdomsskolen.
 • Undersøke muligheten for å gi ungdomsskolene ulik profil, f.eks innen idrett, arbeidsliv, realfag, kultur/musikk.
 • Bidra til å forebygge og redusere frafallet i videregående skole ved å gi bedre rådgivning i ungdomsskolen slik at flere velger riktig linje på videregående.
 • Legge vekt på elevdemokrati og elevmedvirkning i saker som angår skole, nærmiljø og fritid, blant annet gjennom Ungdomsrådet. 
 • At skolefritidsordningen skal være et trygt tilbud av god kvalitet. Prisen skal sikre at SFO er tilgjengelig for alle. Vi vil øke søskenmoderasjonen i SFO og innføre dette mellom barnehage og SFO.
 • At Lørenskog skal ha moderne, gode skolebygg med nok spesialrom og grupperom.
 • Ferdigstille Benterud skole, øke kapasiteten ved Fjellsrud skole, bygge ny Åsen skole, og planlegge bygging av ny Finstad skole og utvidelse av Løkenåsen skole.
 • Sikre god svømmeopplæring i skolen. 

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Oppvekst og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker